Privatumo politika

DUOMENŲ TVARKYMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Logistiniai projektai”, įmonės kodas 304988181 (toliau – Packy), rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje (toliau – Politika).

 1. Packy pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams, ir yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Duomenų valdytojai mums patiki duomenų subjektų informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbdami pateisintume Jūsų pasitikėjimą.
 2. Šia Privatumo politika:
 • nurodome, kokius duomenis tvarkome ir kokiais tikslais;
 • apibrėžiame Packy įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
 • paaiškiname, kokiais tikslais Packy renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
 • informuojame, kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas;
 • paaiškiname, kokie slapukai naudojami ir kokiais tikslais.
 1. Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Parlamento ir Tarybos bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
 2. Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo naudojasi Packy paslaugomis bei naudojasi Packy interneto svetaine www.packy.lt Privatumo politika netaikoma atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi per nuorodas esančias Packy interneto tinklalapyje.
 3. Šia Politika siekiama palengvinti duomenų subjektų naudojimąsi savo teisėmis.
 4. Ši Politika taip pat taikytina ir kitų duomenų subjektų (t.y. ne klientų ir ne darbuotojų), kurių asmens duomenis Packy tvarko ar tvarkys ateityje, asmens duomenų apsaugai.
 5. Packy tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 6. PAGRINDINĖS VARTOJAMOS SĄVOKOS
  1. duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Packy;
  2. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
  3. asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;
  4. duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, pavyzdžiui, raštiškas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, arba žodinis pareiškimas. Tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas nėra laikomi sutikimu;
  5. duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
  6. duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis; Šioje Politikoje Packy laikytina duomenų tvarkytoja;
  7. darbuotojas – asmuo, kuris su Packy yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį;
  8. priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
  9. tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
  10. Packy internetinis tinklalapis – Packy administruojama interneto svetainė www.packy.lt;
  11. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
  12. klientas – fizinis arba juridinis asmuo, veikiantis kaip duomenų valdytojas ir šioje Politikoje nurodytais tikslais perduodantis Packy tvarkyti asmens duomenis;
  13. kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
 7. RENKAMI DUOMENYS
  1. UAB “Logistiniai projektai” naudoja informaciją, kurią pateikiate naudodami mūsų svetainę, tame tarpe: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. paštas, parašas, siekdama tinkamai administruoti ir apdoroti klientų užklausas, vykdyti užsakymus bei Jums suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus – tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2. 2.1. punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Packy pareiga vykdyti sutartį, sudarytą su duomenų valdytoju.
  3. Tiesioginės rinkodaros atveju – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimo davimas.
  4. Kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu, panaikindamas savo sutikimą.
 8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenis turi teisę tik darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas privalo saugoti asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų bei šios Politikos reikalavimų.
  2. Vykdant sudarytas Packy paslaugų teikimo sutartis, Klientų perduoti tvarkyti asmens duomenys gali būti perduodami tik Packy partneriams, Packy vardu veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai, kurie teikia siuntų pristatymo ir kitas su paslaugų sutarties vykdymu susijusias paslaugas (asmens duomenys atskleidžiami tik tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamų paslaugų suteikimui). Klientų asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais Packy yra pasirašiusi sutartis, kuriose yra nuostatos dėl asmens duomenų perdavimo/teikimo, ir jei duomenų tvarkytojas užtikrina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalaujamą perduodamų asmens duomenų apsaugą.
  3. Packy laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria ji susipažino vykdydama pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
  4. Asmens duomenų tvarkymo terminas: asmens duomenys tvarkomi tol, kol tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams:
   1. klientų asmens duomenys renkami ir tvarkomi Packy paslaugų teikimo tikslais yra saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pristatymo datos;
   2. klientų asmens duomenys tvarkomi 2.3. punkte nurodytais tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkomi ne ilgiau nei iki sutikimo gauti reklamą panaikinimo (atšaukimo).
  5. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
 9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
  1. Duomenų subjekto teisės:
   1. žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą, vykdomą Packy;
   2. susipažinti su Packy tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
   4. reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymą;
   5. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė galioja esant vienam iš šių pagrindų:
    1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
    2. duomenų subjektas atšaukia sutikimą, pagal kurį buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
    3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
    4. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
   6. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl galimai neteisėto jo asmens duomenų tvarkymo;
   7. Duomenų subjektas turi teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisę ir kurios įstatais nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, kuri veikia duomenų subjekto teisių bei laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su jų asmens duomenų apsauga, jo vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis jam tam tikromis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis teisėmis.
  2. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka:
   1. asmuo, siekdamas įgyvendinti 4.1. punkte nurodytas teises, turi pateikti Packy rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis). Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti, kokiu tikslu;
   2. pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę;
   3. duomenų subjekto teisė nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įgyvendinama duomenų subjektui informavus apie savo nesutikimą Packy elektroniniu paštu.
  3. Šios Politikos 4.2. punkte nurodytus prašymus nagrinėja Packy įgaliotas asmuo. Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
  4. Pateikdamas prašymus pagal 4.2 punktą duomenų subjektas neturėtų akivaizdžiai piktnaudžiauti savo teisėmis. Tuo atveju, jei duomenų subjektas piktnaudžiauja savo teise (pavyzdžiui kreipiasi į Packy dėl informacijos apie tvarkomus jo asmens duomenis dažniau nei vieną kartą per šešis mėnesius), Packy turi teisę reikalauti iš duomenų subjekto atlyginti administracinius kaštus, susijusius su tokių prašymų vykdymu.
  5. Į duomenų subjekto nesutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reaguojama nedelsiant, per įmanomai trumpiausią laiką. Kad asmens duomenys toliau nebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais privalo užtikrinti atsakingi už kompiuterių priežiūrą Packy darbuotojai.
 10. SLAPUKAI („COOKIES“) IR JŲ NAUDOJIMAS
  1. Siekdami pagerinti kliento patirtį lankantis Packy interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kliento kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti kliento galimybę naršyti patogiau, teikti patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek aptarnavimą, tiek Packy teikiamas paslaugas.
  2. Klientas naudodamasis interneto svetaine sutinka su Packy taikoma slapukų naudojimo tvarka ir gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Nesutikdamas, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, klientas gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
  3. Sutikus su slapukais jie naudojami: analizuoti lankytojų statistiką, svetainės optimizacijai. Naudojami slapukai:
Slapuko pavadinimas Tikslas Galiojimo terminas Naudojami duomenys Papildoma informacija
session Interneto svetainės funkcionalumui Iki interneto svetainės lango uždarymo  
lang Interneto svetainės funkcionalumui Iki interneto svetainės lango uždarymo  
__utma Statistinei informacijai ir optimizacijai 2 metai IP adresai, unikalūs ID numeriai. Google Analytics
__utmb 30 minučių
__utmc Iki interneto svetainės lango uždarymo
__utmz 6 mėnesiai
_ga 2 metai
_gid 24 valandas
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
  1. Packy įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  2. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Packy juos šalina nedelsdama.
  3. Packy darbuotojai laikosi konfidencialumo principo, kaip tai numatyta Politikos 3.3. punkte.
  4. Packy kompiuteriuose nuolat atnaujinama antivirusinė programa.
  5. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Packy nepagrįstai nedelsdama ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms. Jeigu priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys.
  6.  Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Packy nepagrįstai nedelsdama praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui.
 2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Ši Politika atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.
  2. Politika skelbiama viešai Packy internetiniame tinklalapyje. Packy klientai su šia Politika supažindinami elektroninėmis priemonėmis.
  3. Darbuotojai su Politika supažindinami pasirašytinai.
  4. Packy turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią Politiką. Su pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
  5. Duomenų subjektai bet kokiais su šia Politika susijusiais jiems rūpimais klausimais gali kreiptis į Packy darbuotoją el. paštu info@packy.lt.