Privatumo ir slapukų naudojimo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB "Logistiniai projektai", 304988181 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje. UAB "Logistiniai projektai" naudoja informaciją, kurią pateikiate naudodami mūsų svetainę, tame tarpe: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, parašas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB "Logistiniai projektai" jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB "Logistiniai projektai" Valdomas elektronines sistemas. UAB "Logistiniai projektai" nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB "Logistiniai projektai" naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB "Logistiniai projektai" vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB "Logistiniai projektai" įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Apdoroti Jūsų užklausas;
 2. Vykdyti jūsų užsakymus;
 3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;
 4. Sutikus su slapukais jie naudojami: analizuoti lankytojų statistiką, svetaines optimizacijai. Naudojami "google analytics" ir „session“ slapukai:

Slapuko pavadinimas Tikslas Galiojimo terminas Naudojami duomenys Papildoma informacija
session Interneto svetainės funkcionalumui Iki interneto svetainės lango uždarymo
lang Interneto svetainės funkcionalumui Iki interneto svetainės lango uždarymo
__utma Statistinei informacijai ir optimizacijai 2 metai IP adresai, unikalūs ID numeriai. Google Analytics
__utmb 30 minučių
__utmc Iki interneto svetainės lango uždarymo
__utmz 6 mėnesiai
_ga 2 metai
_gid 24 valandas

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 3. UAB "Logistiniai projektai", gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@packy.lt;
 4. UAB "Logistiniai projektai" Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu info@packy.lt.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB "Logistiniai projektai" gali pakeisti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@packy.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2019-04-01.